Điều khoản sử dụng

Khách hàng cam kết đọc và hiểu Điều khoản sử dụng này (gọi tắt là “Điều khoản”) trước khi sử dụng mọi phần mềm – dữ liệu  mà Vnphones.com cung cấp. Nếu Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Vnphones.com có nghĩa là Khách hàng mặc nhiên đồng ý với những nội dung trong Điều khoản này. Vnphones.com có quyền thay đổi nội dung Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải nội dung thay đổi trên trang web của Vnphones.com.

Điều 1:  Vnphones.com là gì

Đây là công cụ crawler dữ liệu hoạt động hoàn toàn dựa vào policy của Facebook. Không định danh dữ liệu, thông tin người dùng. Mọi mục đích sử dung trái phép của thành viên ngoài chính sách và điều khoản, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Điều 2: Quy định về việc cung cấp thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập khi khách hàng đăng kí tài khoản. Để có thể sử dụng đầy đủ các phần mềm của Vnphones.com cung cấp, khách hàng cần phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn bao gồm: Họ Tên, Email, Mật khẩu

Điều 3. Trách nhiệm của các Bên

3.1. Trách nhiệm/cam kết của Vnphones

– Hướng dẫn, cung cấp cho khách hàng các thông tin, tài liệu cần thiết để sử dụng các dịch vụ, phần mềm, dữ liệu tại Vnphones.com
– Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của Khách hàng;
– Không tiết lộ thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba trừ trường hợp theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
– Thông báo đầy đủ cho Khách hàng khi có những hành vi tác động, thay đổi, cập nhật, quá hạn liên quan đến thông tin của Khách hàng;
– Có thể khóa, tạm ngừng hoặc giới hạn quyền truy nhập của Khách hàng với các dịch vụ, phần mềm, dữ liệu tại Vnphones.com.

3.2. Trách nhiệm/cam kết của Khách hàng:

– Không sử dụng phần mềm, dịch vụ, dữ liệu tại Vnphones.com để thực hiện các hành vi sai phạm pháp luật
– Không sử dụng  phần mềm, dịch vụ, dữ liệu tại Vnphones.com nhằm mục đích spam, quảng cáo tới người dùng
– Không khai thác trái phép thông tin định danh dựa vào dữ liệu mà Vnphones.com cung cấp
– Khi Khách hàng sử dụng Vnphones.com  như một phương tiện đăng tin, quảng cáo, rao vặt cho sản phẩm hoặc dịch vụ, Khách hàng  hiểu rằng Vnphones.com hoàn toàn không có trách nhiệm nào với bất kỳ thông tin nào Khách hàng đưa ra liên quan đến sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà Khách hàng cung cấp.

Điều 4. Điều khoản Bảo mật thông tin

Hai Bên cam kết đảm bảo giữ bí mật các thông tin liên quan đến các điều khoản trong Hợp đồng các bên đã ký kết bao gồm cả các Phụ lục kèm theo cũng như những thông tin của hai Bên trong quá trình suốt quá trình thực hiện Hợp đồng và ngay cả khi Hợp đồng đã hết hiệu lực trừ sự đồng ý của Bên còn lại hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp có sự tiết lộ thông tin mật từ phía bên nào bên đó phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho các bên còn lại do việc tiết lộ thông tin đó gây ra. Các bên đồng ý cho phép bên còn lại cung cấp tên, biểu tượng và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình trên website trong danh sách đối tác và trên các ấn phẩm quảng cáo, các tờ hướng dẫn dịch vụ và các tài liệu khác liên quan đến dịch vụ hợp tác theo Hợp đồng này. Bên nào vi phạm trách nhiệm bảo mật thông tin quy định tại Hợp đồng này gây thiệt hại cho Bên kia thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đó.

Related posts